site

Việt Nam có thể là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất từ nay đến năm 2050

Việt Nam có thể là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất từ nay đến năm 2050 và sẽ đứng thứ 20 về GDP năm 2050. Thông tin tóm tắt về báo cáo do PwC thực hiện (tiếng Việt) vui lòng xem tại đây, bản báo cáo đầy đủ (tiếng Anh) xem tại đây.